05/29/12

รถจักรยานยนต์ของกลาง เมื่อไม่มีคำขอให้ริบ ศาลสั่งริบไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๕๗/๒๕๕๔

เรื่อง ริบทรัพย์สิน, พิพากษาไม่เกินคำขอ, พ.ร.บ.ยาเสพติให้โทษ มาตรา ๑๐๒

แม้รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มาตรา ๑๐๒ บัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นก็ตาม แต่รถจักรยานยนต์ของกลางไม่ใช่ทรัพยืสินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดดังที่บัญญัติไว้ใน ป.อ.มาตรา ๓๒ ดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้มีคำขอให้ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง ศาลย่อมไม่อาจสั่งริบให้ เพราะจะเป็นการพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ ต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง